Үйлчилгээний нөхцөл

  1. Сайтад нийтлэгдсэн мэдээ, мэдээлэл, сурвалжлага, ярилцлага, видео, график зураг, лого, фото, дуу авиа, текст болон бусад бүх контентуудын оюуны өмчлөл нь Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу баталгаажсан болно.
  2. Сайтын аливаа контентыг “Эерэгжаргал” ХХК-ийн зөвшөөрөлгүйгээр хувилж тараах, нийтлэх, арилжааны зорилгоор ашиглахыг хориглоно.
  3. Хэрэглэгч нь сайтын аливаа контентыг хуулж, татаж авснаар өмчлөх эрх шилжихгүй гэдгийг анхааруулж байна.
  4. Сайт нь арилжааны зорилгоор сурталчилгаа байршуулах эрхтэй.
  5. Хэрэглэгч болон сурталчлагч байгууллагын хоорондын харилцаанд Сайт огт оролцохгүй ба үүнтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаан, үл ойлголцолд Сайт хариуцлага хүлээхгүй.
  6. Сайт нь гэрээний үндсэн дээр гуравдагч мэдээллийн эх үүсвэрийн контентыг нийтэлнэ.
  7. Сайт нь гуравдагч мэдээллийн эх үүсвэрийн контентууд нь тус тус зохиогч, өмчлөгчтэй байх ба сайт нь гэрээний нөхцлөөс гадуур эзэмших эрхгүй.
  8. Гуравдагч этгээдийн контентод туссан санаа, үзэл бодол, үнэн зөв байдал, байр суурийн өмнөөс сайт нь хариуцлага хүлээхгүй. Хэрэглэгч нь эдгээр контентын үнэн зөв байдал, байр суурь зэрэгт хувийн үнэлэлт дүгнэлтээ өгөх үүрэгтэй.